KONTAKT molforme@mol.si ali vsak delovnik med 12:00 in 14:00 uro na brezplačni klicni center: 080 39 49

Splošni pogoji

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. Vsebina splošnih pogojev in pravil

Splošni pogoji in pravila Mojega kluba ugodnosti MOL FOR ME(v nadaljevanju: SPP), ki so sestavni del izpolnjene pristopnice, opredeljujejo in urejajo razmerja, pravice in dolžnosti udeležencev v klubu ugodnosti MOL FOR ME.

2. Pojmi in podatki

2.1 Moj klub ugodnosti MOL FOR ME (v nadaljevanju Klub MOL FOR ME) je klub ugodnosti, ki ga izvaja družba MOL Slovenija d.o.o., Lendavska ulica 24, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju: MOL Slovenija).

2.2 Član Kluba MOL FOR ME je fizična oseba, starejša od 15 let, ki se je registrirala kot član kluba ugodnosti.

2.3 Prijavitelj je fizična oseba, ki ne opravlja dejavnosti, starejša od 15 let, ki je oddala izpolnjeno pristopnico za vključitev v klub ugodnosti in katere uporabniški račun še ni aktiviran s strani MOL Slovenija.

2.4 Popolno izpolnjena pristopnica je pristopnica, ki ima pravilno in čitljivo izpolnjena vsa polja, katerih izpolnitev je pogoj za prijavo v Klub MOL FOR ME.

2.5 Imetnik kartice je pristopnica, ki ima pravilno in čitljivo izpolnjena vsa polja, katerih izpolnitev je pogoj za prijavo v Klub MOL FOR ME.

2.6 Veljavno identifikacijsko sredstvo: kartica ali katerokoli drugo sredstvo, določeno s strani družbe MOL Slovenija, ki omogoča identifikacijo imetnika kartice kot člana Kluba MOL FOR ME.

2.7 Naslov družbe MOL Slovenija d.o.o.: MOL Slovenija, d. o. o., Lendavska ulica 24, 9000 Murska Sobota, Slovenija .

2.8 Kontaktni podatki kontaktnega centra Kluba MOL FOR ME:

  • Naslov: MOL Slovenija, d. o. o., Moj klub ugodnosti MOL FOR ME, poštni predal 180, 9000 Murska Sobota, Slovenija
  • Elektronski naslov: molforme@mol.si
  • Telefonska številka: 080 39 49

2.9 Maloprodajno mesto je pravna ali fizična oseba, ki opravlja gospodarsko dejavnost in pri prodaji blaga in storitev sprejema kartico MOL FOR ME.

3. Osnovno o Klubu MOL FOR ME

3.1. Klub MOL FOR ME je klub ugodnosti, ki svojim članom omogoča zbiranje točk ob nakupu določenega blaga in storitev na maloprodajnih mestih MOL Slovenija v Sloveniji v skladu s temi splošnimi pogoji.

3.2 Klub MOL FOR ME svojim članom omogoča, da prek veljavnega sredstva za identifikacijo, ki dokazuje članstvo v klubu ugodnosti, zbirajo točke in jih unovčujejo v zameno za ugodnosti, ki veljajo v klubu ugodnosti, ter so deležni tudi drugih ugodnosti, ki jim pripadajo kot članom Kluba MOL FOR ME.

3.3. Osebni podatki, ki jih član poda na pristopnici se obdelujejo z namenom statističnih obdelav, trženjskih raziskav (spol, starost, poštna številka) in za potrebe registracije novih članov ter obveščanja o ugodnostih in ostalih informacijah v zvezi z obratovanjem maloprodajnih mest MOL Slovenija (naslov, e-naslov, telefonska številka). Izvajalec za potrebe profiliranega in ciljnega trženja obdeluje vse podatke, ki jih o članu pridobi ob rabi kartice ugodnosti v skladu s podano privolitvijo člana.

3.4 Izvajalec bo na podlagi preteklih nakupnih navad morebiti posredoval tudi oglasna in druga sporočila ter ugodnosti, namenjene in prilagojene članu skladno s podano privolitvijo.

II. POSTOPEK ZA IZDAJO KARTICE

4. Registracija člana
4.1 Pravico do sodelovanja v Klubu MOL FOR ME imajo vse fizične osebe, z bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so dopolnile 15 let in oddale popolno izpolnjeno prijavnico ali se registrirale na spletni strani. Prijavnica je na voljo na vseh bencinskih servisih MOL Slovenija, izbranih bencinskih servisih INA Slovenija in na spletni strani www.molforme.si.

4.2 Na prijavnici je potrebno čitljivo izpolniti najmanj sledeče podatke: ime in priimek, naslov, datum rojstva, spol ter elektronski naslov; takšna prijavnica se upošteva kot popolna in je pogoj za začetek postopka registracije člana. MOL Slovenija lahko ne glede na podane podatke na prijavnici po lastni presoji odloči o sprejemu v Klub MOL FOR ME in svojih odločitev ni dolžan pojasnjevati. Na podlagi popolne prijavnice MOL Slovenija prijavitelja registrira kot člana Kluba MOL FOR ME in ga o tem tudi po elektronskem naslovu obvesti.

4.3 V vmesnem obdobju, od prejema kartice do registracije, ima imetnik kartice pravico le do zbiranja točk, medtem ko se mu unovčevanje točk za ugodnosti omogoči šele po opravljeni registraciji/aktivaciji v sistem v tridesetih delovnih dneh. V primeru spletne registracije lahko član takoj po potrditvi prejetega potrditvenega elektronskega sporočila začne s koriščenjem točk.

4.4 V primeru, da MOL Slovenija prijavitelja ne more registrirati kot člana, npr. zaradi pomanjkljivih ali nečitljivo izpolnjenih podatkov, prijavitelja pozove k dopolnitvi podatkov. V kolikor se prijavitelj na pozive ne odzove ali iz prijavnega obrazca ni možno razbrati kontaktnih podatkov, ga MOL Slovenija ne more registrirati in tako se lahko samo zbirajo točke na kartico, koriščenje le-teh pa je onemogočeno.

4.5 Prijavitelj z oddano podpisano prijavnico zagotavlja, da so vse informacije, podane v prijavnici, popolne in pravilne. Za morebitne netočne podatke MOL Slovenija ne prevzema odgovornosti. Vse morebitne spremembe podatkov, ki so na prijavnici navedeni kot obvezni, je treba v roku 15 dni sporočiti podjetju MOL Slovenija na kontaktne podatke, podane v točki 2.8 teh SPP.

4.6 Članstvo je brezplačno. Udeleženci kot sredstvo za identifikacijo in sodelovanje v Klubu MOL FOR ME prejmejo kartico MOL FOR ME, izdano s strani MOL Slovenija.

5. Vključitev drugih partnerjev v program kluba MOL FOR ME

5.1 MOL Slovenija si pridržuje pravico v program Kluba MOL FOR ME vključiti tudi druga podjetja oziroma partnerje, prav tako se lahko partnerji iz programa umaknejo. MOL Slovenija bo člane Kluba MOL FOR ME o partnerjih, ki so vključeni v Klub MOL FOR ME, obveščala prek spletne strani www.molforme.si

III. UPORABA KARTICE

6. Osnovno o kartici ugodnosti

6.1 Kartica Kluba MOL FOR ME (v nadaljevanju kartica) imenikom oziroma članom Kluba MOL FOR ME omogoča zbiranje in unovčevanje točk na maloprodajnih mestih MOL Slovenija ter druge ugodnosti, namenjene članom Kluba MOL FOR ME.

6.2 Kartica je last podjetja MOL Slovenija.

6.3 Točke ugodnosti je mogoče zbirati na vseh maloprodajnih mestih MOL v Sloveniji; seznam maloprodajnih mest je objavljen na spletni strani www.molforme.si. Informacije o možnostih zbiranja točk v sklopu Kluba MOL FOR ME in ugodnosti za imetnike kartice so na voljo na spletni strani www.molforme.si.

7. Zbiranje točk

7.1 Ob nakupu določenega blaga na maloprodajnih mestih se pridobljene točke pripišejo na kartico člana Kluba MOL FOR ME. Splošni sistem točkovanja je opisan v točki 8 teh SPP, dostopen pa je tudi na maloprodajnih mestih in na spletni strani www.molforme.si. MOL Slovenija lahko v primeru promocij ali drugih prodajnih akcij uvede tudi posebne sisteme točkovanja, ki imajo prednost pred splošnim točkovanjem in le-te objavi na spletni strani www. molforme.si.

8. Splošni sistem točkovanja

8.1 Število točk, ki se ob predložitvi kartice ali drugega identifikacijskega sredstva pripišejo na uporabniški račun kluba ugodnosti MOL FOR ME, se izračuna glede na znesek nakupa oziroma količino natočenega goriva.

8.2 Ob nakupu goriva je število pripadajočih točk enako litrom natočenega goriva, ob nakupu drugih izdelkov (izključeni izdelki so navedeni v točki 8.6) pa je število pripadajočih točk enako znesku v evrih.
1 liter = 1 točka
1 € = 1 točka

8.3 Ob nakupu izključno goriva je število točk, ki se pripiše na račun člana kluba, enako številu dopolnjenih litrov (primer: ob nakupu 40,75 litra goriva se pripiše 40 točk), ob nakupu izključno drugih izdelkov (negoriva) pa se pripiše toliko točk, kolikor dopolnjenih evrov znaša končna vrednost nakupa, pri čemer so izdelki, ki ne spadajo v sistem točkovanja Kluba MOL FOR ME izključeni (primer: ob nakupu v vrednosti 40,80 evra se pripiše 40 točk).

8.4 V primeru, ko nakup vključuje gorivo in druge izdelke, se točkovanje izvede na način, da se seštejejo točke od goriva in drugih izdelkov na dve decimalni mesti, končno število točk za pripis pa je enako dopolnjenemu celemu številu točk (primer: 40,75 točke za gorivo + 40,80 točke za druge izdelke = 81,55 točke; članu se ob predložitvi kartice na račun pripiše 81 točk).

8.5 V primeru stornacije računa, kjer je imetnik koristil točke za ugodnosti, se točke ne vrnejo avtomatično na kartico. Član Kluba MOL FOR ME pri zaposlenem na maloprodajnem mestu poda zahtevo za vrnitev točk, ki skeniran račun posreduje na e-poštni naslov molforme@mol.si in MOL Slovenija uredi prenos točk.

Pri seštevanju točk drugih izdelkov (negoriv) se v primeru popustov upoštevajo znižane cene.

8.6 Izdelki, ki so izključeni iz pridobivanja točk kluba ugodnosti, so cigarete in tobačni izdelki, igre na srečo, srečke, , športne stave, vrednostni boni (v primeru nakupa vrednostnega bona se točke prištejejo unovčitelju vrednostnega bona, v kolikor predloži kartico ugodnosti MOL FOR ME), paketne in poštne storitve ter kavni napitki iz avtomata na žeton. MOL Slovenija si pridržuje pravico dodatno izključiti zbiranje točk Kluba MOL FOR ME tudi za nakup drugih izdelkov in storitev ter to objaviti na spletni strani www.molforme.si.

8.7 MOL Slovenija si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti način, zbiranje in unovčevanje točk kluba ugodnosti MOL FOR ME za nakup izdelkov, prav tako njihovo število. Takšne spremembe in omejitve se objavijo na spletni strani www.molforme.si

9. Unovčevanje točk

9.1 Zbrane točke ugodnosti je mogoče unovčiti za ugodnosti, ki veljajo v času unovčenja. Informacije o ugodnostih in izdelkih, vključenih v program kluba ugodnosti, so dostopne na prodajnih mestih MOL in na spletni strani www.molforme.si. MOL Slovenija si pridržuje pravico spremeniti vsebino ali časovno veljavnost programa ugodnosti brez predhodnega obvestila članov Kluba MOL FOR ME.

9.2 Zbrane točke ugodnosti je mogoče unovčiti tudi za izdelke, ki so označeni kot izdelki brez doplačila v primeru unovčitve točk. Izdelki, ki so označeni kot izdelki brez doplačila, imajo vrednost 0,001 EUR.

9.3 Ob unovčenju točk se točke porabljajo od najstarejših proti najnovejšim glede na datum pripisa, s čimer se zmanjša možnost poteka veljavnosti točk (veljavnost točk ureja 13. člen).

9.4 Točk ugodnosti ni mogoče unovčiti za izplačilo denarja.

9.5 V primeru tehničnih ali drugih težav takojšnja ali naknadna unovčitev točk ni mogoča.

10. Plačilna sredstva za pridobitev točk ugodnosti

10.1 Plačilna sredstva ob plačevanju, s katerimi član pridobiva točke ugodnosti ob nakupu izdelkov, so gotovina, bančne kartice, in vrednostne kartice/boni MOL. Točke kupcu ne pripadajo ob plačilu s karticami Skupine MOL: MOL GOLD, MOL SILVER, MOL GREEN, MOL GOLD EUROPE, MOL GOLD SLOVENIA, MOL GOLD SLOVENIA PREPAID, MOL GIFT, MOL PARTNER in INA ter s karticami naslednjih partnerjev: DKV, UTA, E100, D24, Morgan, itd.

10.2 MOL Slovenija si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti ali dopolniti seznam sprejemljivih plačilnih sredstev.

11. Predložitev kartice

11.1 Član Kluba MOL FOR ME lahko kartico ali drugo veljavno identifikacijsko sredstvo predloži do zaključka nakupa. Po zaključenem plačilnem postopku kartice ni več mogoče vključiti v postopek in tako za ta nakup tudi ni več mogoče pripisati ali unovčiti točk.

11.2 Če kupec ne predloži kartice ali drugega veljavnega identifikacijskega sredstva, mu točke ugodnosti ter drugi popusti in ugodnosti, ki spadajo v Klub MOL FOR ME, ne pripadajo in jih ni mogoče prišteti ali upoštevati naknadno.

11.3 Izjemoma je naknadni pripis možen samo v primeru tehničnih težav, na katere imetnik kartice ni imel vpliva. V tem primeru se imetniku kartice pripišejo točke na način, da pošlje zahtevek za pripis točk na e-poštni naslov molforme@mol.si, kateremu priloži skeniran račun.

12. Razveljavitev točk

12.1 MOL Slovenija si pridržuje pravico članu odšteti pripisane točke v primeru preklica pravnega posla ali razveljavitve že opravljene izvedbe transakcije na katerikoli zakonski podlagi, če je predmetni posel tvoril podlago za pripis predmetnih točk, prav tako v primeru napačnih vnosov in zlorabe kartice ugodnosti MOL FOR ME.

13. Veljavnost točk

13.1 Točke ugodnosti MOL FOR ME so veljavne najmanj 2 leti od datuma pripisa. Vsakega 1.1. se izbrišejo točke, ki so na ta dan starejše od 2 let, vse novejše pa ostanejo na računu člana kluba ugodnosti MOL FOR ME.

IV. IZGUBA, KRAJA ALI ZLORABA KARTICE

14. Izguba kartice

14.1 Ob izgubi kartice Kluba MOL FOR ME, je dolžnost člana Kluba MOL FOR ME, da o tem nemudoma obvesti kontaktni center MOL FOR ME na kontaktne podatke iz točke 2.8 teh SPP. V tem primeru MOL Slovenija poskrbi, da izgubljena kartica postane neveljavna, s čimer se zavaruje stanje točk na računu imetnika. Član Kluba MOL FOR ME ob tem prejme novo kartico ugodnosti, ki se poveže z imetnikovim računom in povsem nadomesti prejšnjo kartico. Stanje točk na računu člana Kluba MOL FOR ME, v kolikor v vmesnem času ni prišlo do uporabe ali zlorabe kartice, ostane nespremenjeno.

15. Dolžnost obveščanja in odgovornost za posledice

15.1 Član Kluba MOL FOR ME je dolžan kontaktni center (točka 2.8) MOL FOR ME takoj obvestiti o vsakršni zlorabi ali sumu zlorabe svoje kartice. Člani Kluba MOL FOR ME ne nosijo odgovornosti za škodo, ki je posledica zlorabe kartice po tem, ko so kontaktni center MOL Slovenija obvestili o izgubi, kraji, zlorabi ali sumu zlorabe kartice.

15.2 Za obvestitev iz prejšnjega odstavka se šteje trenutek, ko je kontaktni center dejansko obveščen o dogodku in imetnika kartice o tem obvesti.

V. PRENEHANJE ČLANSTVA V KLUBU MOL FOR ME

16. Prenehanje zaradi neuporabe

16.1 V primeru, da član Kluba MOL FOR ME kartice ne uporabi več kot 24 zaporednih mesecev, klubska kartica in uporabniški račun prenehata veljati. To se izvrši vsako leto 1. januarja za račune, ki na ta dan ustrezajo v prejšnji točki opisanim pogojem.

16.2 Oseba, ki ji je potekla veljavnost kartice in računa Kluba MOL FOR ME, lahko kadarkoli spet zaprosi za pridobitev nove kartice Kluba MOL FOR ME. To stori na običajen način, kot velja za nove uporabnike.

17. Prekinitev članstva s strani uporabnika

17.1 Člani Kluba MOL FOR ME imajo pravico svoje članstvo kadarkoli prekiniti brez odpovednega roka, in sicer tako, da o tem pisno po navadni pošti obvestijo kontaktni center MOL Slovenija (točka 2.8) oz. svojo pisno izjavo oddajo na maloprodajnem mestu MOL Slovenija. Pisna prekinitev mora vsebovati osnovne informacije (nedvoumna vsebinska zahteva po prekinitvi, osebni podatki, datum in podpis).

18. Prekinitev članstva s strani MOL Slovenija

18.1 Prekinitev članstva v Klubu MOL FOR MEs strani MOL Slovenija je mogoča le iz upravičenih razlogov, in sicer z odpovednim rokom 4 tednov, šteto od zadnjega dne v mesecu. Ne glede na to ima MOL Slovenija pravico kadarkoli brez odpovednega roka izvršiti prekinitev zaradi zlorabe kartice MOL FOR ME ali ukinitve Kluba MOL FOR ME.

VI. REKLAMACIJE

19. Ugovori zoper točke ugodnosti

19.1 Ugovori, ki se nanašajo na zbiranje ali unovčevanje točk Kluba MOL FOR ME, morajo biti podani najpozneje v roku 1 meseca od dogodka, reklamacija pa je veljavna le ob predložitvi ustreznih pisnih dokazil.

19.2 Ugovori in reklamacije, ki se nanašajo na Klub MOL FOR ME, morajo biti podani kontaktnemu centru Kluba MOL FOR ME, in sicer pisno po navadni ali elektronski pošti v skladu s točko 2.8, pri čemer je treba navesti kontaktne podatke za povratno komunikacijo.

20. Vračilo izdelka

20.1 V primeru reklamacije in vračila izdelka, kadar se za vrnjeni izdelek prizna dobropis ali vračilo denarja, se število točk ugodnosti, ki so bile članu kluba ugodnosti pripisane za nakup reklamiranega izdelka, odštejejo od skupnega števila točk, zbranih na računu Kluba MOL FOR ME.

20.2 Iz razloga, navedenega v prejšnjem odstavku, dobropis in vračilo denarja ob reklamaciji brez predložitve kartice Kluba MOL FOR ME nista izvedljiva.

VII. VARSTVO PODATKOV

21. Posredovanje, hranjenje in uporaba podatkov

21.1 MOL Slovenija v sklopu Kluba MOL FOR ME uporablja podatkovno zbirko. V okviru te bo uporabil in shranil podatke članov, ki so jih ti navedli v prijavnem obrazcu.

21.2 Preden katerikoli član sodeluje v Klubu MOL FOR ME, mora skupaj s prijavnico MOL Slovenija predati podpisano izjavo o soglasju glede teh splošnih pogojev ter posredovanju in prenosu svojih podatkov, s katero bo dovolil obdelavo in hranjenje danih podatkov v skladu z določbami zakona o varstvu podatkov, ki urejajo varovanje osebnih podatkov. Prijavitelj s podpisom in soglasjem na pristopnici dovoljuje obdelavo svojih osebnih podatkov za namene trženja in promoviranja ter tudi posredovanje osebnih podatkov pogodbenim izvajalcem vključno v tretje države za namene obdelave teh podatkov, hkrati pa podaja soglasje za prejemanje elektronskih komercialnih sporočil v skladu z določbami navedene pravne podlage. S podpisom in soglasjem dovoljuje uporabo osebnih podatkov za namene proučevanja nakupovalnih navad in posledično neposrednega trženja ter za različne statistične namene. Sodelujočim so v celoti zagotovljene pravice posameznika v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.

21.3 Član lahko kadarkoli pisno zahteva, da upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja.

22. Uporaba podatkov v statistične in tržne namene

22.1 MOL Slovenija bo osebne podatke z obrazcev, ki jih bodo imetniki kartice ugodnosti MOL FOR ME izpolnili ter posredovali MOL Slovenija, povezoval s podatki o nakupih ter transakcijskimi podatki. Vsi podatki bodo hranjeni v bazi podatkov v družbi MOL Slovenija in/ali pri njenih pogodbenih obdelovalcih osebnih podatkov. Podatki bodo redno analizirani ter profilirani na način, da bo obdelovalec podatkov oblikoval več skupin imetnikov kartice s podobnimi lastnostmi, ki bodo izbrane in določene glede na postavljene kriterije, ki so lahko bodisi demografski bodisi transakcijski.

22.2 MOL Slovenija bo kot upravljalec podatkov, ki jih bo imetnik kartice ugodnosti MOL FOR ME posredoval MOL Slovenija na pristopnici oz. drugih uradnih obrazcih, osebne podatke (spol, ime, priimek, rojstni datum, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, elektronski naslov, telefonsko številko, mobilno številko ter informacije o voznih navadah in življenjskem slogu) uporabljal tudi za namene ponujanja blaga ter storitev glede na podano soglasje (neposredno trženje).

23. Pravice članov v zvezi z osebnimi podatki

23.1 Član Kluba MOL FOR ME ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, omejitve uporabe, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, prav tako druge pravice, določene s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Slednjo pisno zahtevo mora član podati v skladu s točko 17.1 Splošnih pogojev.

VIII. KONČNE DOLOČBE

24. Spremembe splošnih pogojev in pravil

24.1 Vsakokrat veljavna splošna pravila so objavljena na spletni strani www.molforme.si. MOL Slovenija si pridržuje pravico enostransko spremeniti ali dopolniti te splošne pogoje in pravila. Novi splošni pogoji veljajo takoj, ko jih MOL Slovenija objavi na spletni strani. Enako velja za morebitne spremembe in dopolnitve veljavnih splošnih pravil, nastale zaradi spremenjene poslovne politike MOL Slovenija ali veljavne zakonodaje.

24.2 O spremenjenih splošnih pravilih oz. uveljavitvi novih splošnih pravil bo izdajatelj imetnike kartic obvestil z objavo na spletnih straneh www.molforme.si.

24.3 Šteje se, da je bil član Kluba MOL FOR ME o spremembah oz. dopolnitvah obveščen z dnem objave novih oz. spremenjenih ali dopolnjenih splošnih pravil na spletni strani.

24.4 V primeru spremembe ali dopolnitve splošnih pogojev ima član Kluba MOL FOR ME pravico, da brez odpovednega roka prekine članstvo v klubu ugodnosti MOL FOR ME.

25. Prenehanje delovanja Kluba MOL FOR ME

25.1 MOL Slovenija si pridržuje pravico kadarkoli in brez navedbe razlogov prenehati izvajati Klub MOL FOR ME.

26. Pravna razmerja

26.1 Za urejanje pravnih razmerij, ki izhajajo iz Kluba MOL FOR ME, se uporablja veljavna slovenska zakonodaja.

27. Morebitna neveljavnost pogojev

27.1 Če se katerakoli določba teh splošnih pogojev izkaže za neveljavno ali neizvršljivo oz. takšna postane v celoti ali deloma, to ne vpliva na veljavnost oz. izvršljivost preostalih določb. Neveljavno ali neizvršljivo določbo bosta MOL Slovenija in član nadomestila z veljavno in izvršljivo, ki kar najbolj ustreza njenemu pomenu in ekonomskemu namenu. To smiselno velja v primeru morebitnih manjkajočih določb v teh splošnih pogojih.

28. Reševanje sporov

28.1 28.1 Morebitne spore bosta MOL Slovenija in član Kluba MOL FOR ME reševala sporazumno; če to ne bo možno, pa pred pristojnim sodiščem v Murski Soboti.

29. Uveljavitev splošnih pogojev in pravil

29.1 Ta splošna pravila začnejo veljati z dnem 15. 1. 2020 in posodabljajo splošna pravila izdana dne 9. 5. 2019.

MOL Slovenija d. o. o.

Murska Sobota, 15. 1. 2020